search
jQuery(function() { jQuery(document).on('click', '[data-sanpop-1]', function() { var options = jQuery(this).data('sanpop-1'); if (!options.content.target) { options.content.target = '#sanpop-modal-1'; } new Custombox.modal(options).open(); }); });

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bruidsboutique ZeeYes

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Indien er in onderlinge overeenstemming tussen u en Bruidsboutique ZeeYes te Zierikzee (verder ZeeYes) niet schriftelijk is afgeweken, gelden alle onderstaande artikelen.
1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van ZeeYes zijn vrijblijvend en ZeeYes behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ZeeYes.
2.3. ZeeYes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ZeeYes dit mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Prijzen en Betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW (tenzij anders staat vermeld).
3.2. Na het ondertekenen van uw bestelling dient u 50 (vijftig)% van het totaal bedrag aan te betalen.
3.3. Pas na het ontvangen van een aanbetaling wordt begonnen met het behandelen van de bestelling.
3.4. Vóór het afhalen van de bestelling dient het resterende bedrag te worden voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan behoudt ZeeYes zich het recht om de bestelling niet af te geven.
3.5. Indien een bestelling op afgesproken ophaaldatum, zoals overeengekomen, niet afgehaald wordt zal ZeeYes éénmalig een herinnering/aanmaning versturen. Indien het resterende bedrag niet op tijd wordt betaald en de bestelling niet op tijd wordt afgehaald, gaat de zaak naar het incassobureau of naar de deurwaarder. Hieruit voortvloeiende kosten worden aan u doorberekend.
3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt dit voor wij beginnen met het uitvoeren van de opdracht telefonisch of schriftelijk vermeldt.
3.7. Indien u de voorwaarden/aanbiedingen genoemd in punt 3.6. niet wilt accepteren, kunt u de overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen beëindigen.
3.8. De op het bestelformulier vermelde bedragen zijn te allen tijde exclusief eventuele coupeusekosten voor het vermaken en/of aanpassen van de betreffende artikelen. Deze coupeusekosten dienen rechtstreeks met de coupeuse zelf te worden verrekend, voordat de artikelen worden opgehaald.

Artikel 4. Levering

4.1. ZeeYes hanteert een levertijd van 16 (zestien) weken (na ontvangst van de aanbetaling) met een maximale leveringstermijn van 26 (zesentwintig) weken (tenzij anders afgesproken). De door ZeeYes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
4.2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.3. Doordat de bestelling helemaal op uw maat is, en naar uw wens is gemaakt, en uit hygiënisch oogpunt, is het niet mogelijk om de producten te ruilen of retour te zenden.
4.4. Mocht de stof of andere onderdelen van de bestelling niet meer leverbaar zijn, dan neemt ZeeYes zo spoedig mogelijk contact met u op. ZeeYes zal u vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is. U heeft geen recht op schadevergoeding.
4.5. Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met ZeeYes.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ZeeYes verschuldigd bent, heeft voldaan.
5.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.3. Alle ontwerpen en patronen blijven eigendom van ZeeYes en zijn niet te koop.
5.4. ZeeYes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto’s, van de voor de klant ontworpen modellen, op hun eigen website te zetten en in verschillende promoties te gebruiken.

Artikel 6. Reclames en Aansprakelijkheid

6.1. U heeft de verplichting om bij aflevering/ophalen te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dat ter plekke te melden.
6.2. Het risico tijdens het transport/opsturen van het door u bestelde product naar ZeeYes, is voor ZeeYes.
6.3. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ZeeYes kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ZeeYes, is ZeeYes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ZeeYes.

Artikel 8. Annulering van huwelijk

8.1. Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de klant. U bent verplicht om 100 (honderd) % van de koopsom te betalen.
8.2. In het geval van het overlijden van één van de aanstaande echtelieden, door de consument aannemelijk te maken, is een uitzondering op deze regel gerechtvaardigd. In dit geval dient u 75 (vijfenzeventig) % van de koopsom te voldoen.
8.3. Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal ZeeYes verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder. Hieruit voortvloeiende kosten worden aan u doorberekend.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle gegevens die op het bestelformulier zijn ingevuld.
9.1. ZeeYes zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen.

Artikel 10. Diversen

10.1. Indien de consument jonger is dan 18 (achttien) jaar, zal er eerst toestemming genoten moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger, i.v.m. betalingen, dit zal moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.